ທຸລະກິດ

ການກຳນົດເນື້ອໃນ, ສີພື້ນ,  ຕົວໜັງສື ແລະ ຂະໜາດຂອງປ້າຍ

ການກຳນົດເນື້ອໃນ, ສີພື້ນ, ຕົວໜັງສື ແລະ ຂະໜາດຂອງປ້າຍ

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການຂຽນເນື້ອໃນຂອງປ້າຍແຕ່ລະຊະນິດທີ່ຕິດໃນຫ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ການຂຽນເນື້ອໃນປ້າຍວິສາຫະກິດ, ສີພື້ນ ແລະ ຕົວໜັງ​ສືຂອງປ້າຍ, ຂະໜາດຂອງປ້າຍທີ່ລະບຸໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍປ້າຍຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 36/ລບ ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2016 ...
Read More
ການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ  ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນເທົ່າໃດ?

ການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນເທົ່າໃດ?

Business, business trip
ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທີ່ປະກອບດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ, ການນຳໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນ, ການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ, ການຊື້ - ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ສະບັບເລກທີ 529/ທຫລ ລົງວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2016 ...
Read More
ຜູ້ນຳທີ່ດີຕ້ອງໃຊ້ພະນັກງານໃຫ້ເປັນ

ຜູ້ນຳທີ່ດີຕ້ອງໃຊ້ພະນັກງານໃຫ້ເປັນ

Business, business management
ຄວາມຈິງແລ້ວຜູ້ນຳທີ່ດີຈະຕ້ອງຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ພະນັກງານເຮັດ ຫຼື ບໍ່? ການອະທິບາຍແບ່ງເປັນ 2 ຢ່າງໃຫຍ່ໆຄື: 1). ເຊື່ອວ່າຜູ້ນຳທີ່ດີຈະຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເຮັດທຸກຢ່າງເປັນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວຈະຖືກພະນັກງານຕົວະໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະດ້ວຍຄວາມບໍ່ຮູ້ວ່າວຽກນັ້ນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ແລະ ຢ່າງທີ; 2). ເບິ່ງກົງກັນຂ້າມກັນ ...
Read More
ການບໍລິຫານ “ ຄົນ ” ດ້ວຍລະບົບ ອາວຸໂສຫຼາຍເກີນໄປຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

ການບໍລິຫານ “ ຄົນ ” ດ້ວຍລະບົບ ອາວຸໂສຫຼາຍເກີນໄປຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

Business, business management
ເລື່ອງຂອງລະບົບອາວຸໂສໃນການບໍລິຫານ “ ຄົນ ” ນັ້ນຍັງຄົງຕັດບໍ່ຂາດ ບໍ່ວ່າອົງກອນນັ້ນຈະມີການປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານຄົນໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທຳຕາມຜົນງານແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່ຍັງຄົງມີເລື່ອງຂອງອາວຸໂສປະປົນຢູ່, ແຕ່ໃນບາງອົງກອນນັ້ນເລື່ອງຂອງລະບົບອາວຸໂສກັບການບໍລິຫານຄົນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ແຍກກັນບໍ່ອອກເລີຍ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍລິຫານດ້ວຍລະບົບອາວຸໂສກັນໄປໝົດ ໂດຍບໍ່ເບິ່ງເລື່ອງຂອງໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ບໍ່ເບິ່ງເລື່ອງຂອງຜົນງານເລີຍ ຖ້າເຮົາບໍລິຫານຄົນດ້ວຍລະບົບແບບນີ້ໄປດົນໆສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕາມມາ ຄື: ...
Read More
ຮ້ານອາຫານ ຈັດໜັກ ບຸບເຟ່ທະເລສົດ

ຮ້ານອາຫານ ຈັດໜັກ ບຸບເຟ່ທະເລສົດ

Business
ໃນຂອບເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃນປັດຈຸບັນເຫັນວ່າຜູ້ປະກອບການດ້ານຮ້ານອາຫານກຳລັງມີການແຂ່ງຂັນກັນສູງ ໂດຍສະເພາະຮ້ານອາຫານແບບບຸບເຟ່ທີ່ເຫັນໄດ້ເຖິງການເຕີບໂຕຫຼາຍໃນເຂດຊຸມຊົນ ເຊິ່ງເປັນຜົນດີຕໍ່ກັບລູກຄ້າມີຫຼາຍທາງເລືອກໃນການບໍລິໂພກ. ຂະນະດຽວກັນກໍ່ສ້າງຄວາມທ້າທາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການໃນການເພີ່ມມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບເພື່ອດຶງກຸ່ມລູກຄ້າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍເປົ້າໝາຍກໍ່ເພື່ອຕອບໂຈດລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຢາກສະດວກສະບາຍໃນການຮັບປະທານອາຫານ. ຮ້ານອາຫານ ຈັດໜັກ ບຸບເຟ່ທະເລສົດ ເປັນອີກໜຶ່ງຮ້ານທີ່ຫາກໍ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການອາຫານແບບບຸບເຟ່ ໂດຍເນັ້ນອາຫານທະເລຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ...
Read More
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ສຳປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າ

ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ສຳປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າ

Business, business trip
ຄໍລຳຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສິດ, ພັນທະ ແລະ ການສິ້ນສຸດການສໍາປະທານທຸລະກິດໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າສະບັບປັບປຸງ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011. ▶ ມາດຕາ 36 ສິດຂອງຜູ້ສຳປະທານ ...
Read More
5 ເລື່ອງ ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

5 ເລື່ອງ ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

Business, business management
ໃນຊີວິດການເຮັດວຽກຖ້າມື້ໜຶ່ງທ່ານມີໂອກາດໄດ້ກ້າວຂຶ້ນໄປເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຫົວໜ້າຄົນແລ້ວ, ທັກສະສຳຄັນທີ່ຄວນຕ້ອງມີນອກເໜືອໄປຈາກການເຮັດວຽກ ຫຼື ໜ້າທີ່ຕົນເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດແລ້ວນັ້ນຄື “ ບໍລິຫານຄົນ ” ເພາະເຈົ້າມີລູກນ້ອງທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຢູ່ນໍາເພື່ອໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດເປັນໄປຢ່າງລື່ນໄຫຼ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວບຸກຄົນບາງຄັ້ງຈຶ່ງພົບເຫັນເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດເຮົາທີ່ມັກພົບບັນຫາດ້ານບຸກຄະລາກອນຂາດປະສິດທິພາບເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງເຈັບຫົວນຳ ຫຼື ...
Read More
ຄວາມທ້າທາຍຂອງຜູ້ນຳ

ຄວາມທ້າທາຍຂອງຜູ້ນຳ

Business, business management
ເຮົາຄົງຈະເຫັນກັນຢູ່ວ່າການເປັນຜູ້ນຳນັ້ນອາດຈະບໍ່ຍາກ, ແຕ່ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີນັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ເປັນງ່າຍໆ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງການທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ການປ່ຽນແປງຂອງປັດໄຈແວດລ້ອມຕ່າງໆຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ຜູ້ນໍາໃນທຸກລະດັບ ແລະ ອົງກອນທຸກປະເພດຕ້ອງປະເຊີນກັບ ຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆຕະຫຼອດເວລາ. ຈາກຜົນວິໄຈຂອງ Center For Creative Leadership ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານອິດສະຫຼະທີ່ສຶກສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜູ້ນຳ ...
Read More
ປ່ຽນວຽກໃໝ່ຮຽກເງິນເດືອນເທົ່າໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ?

ປ່ຽນວຽກໃໝ່ຮຽກເງິນເດືອນເທົ່າໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ?

Business, business management
ໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆເຫດຜົນທີ່ຄົນເຮັດວຽກສ່ວນໃຫຍ່ເລືອກທີ່ຈະປ່ຽນວຽກ ຄື: ເງິນເດືອນປັດຈຸບັນບໍ່ພໍໃຊ້, ແຕ່ການຈະລໍໃຫ້ເງິນເດືອນຂຶ້ນກໍ່ຄົງບໍ່ທັນການ, ຈະຫາວຽກພິເສດເຮັດເພີ່ມອາດຈະເມື່ອຍເກີນໄປ ເພາະວຽກງານທີ່ເຮັດຢູ່ທຸກມື້ນີ້ກໍ່ເມື່ອຍຢູ່ແລ້ວຈະເອົາເວລາໃດໄປເຮັດວຽກເພີ່ມ. ເຖິງວ່າຢາກຈະໄດ້ເງິນເພີ່ມກໍ່ຕາມ ບາງຄົນຄິດວ່າເມື່ອປ່ຽນວຽກໃໝ່ແລ້ວຈະມີໂອກາດຕໍ່ລອງເງິນເດືອນໄດ້ງ່າຍກວ່າເກົ່າ, ການຕໍ່ລອງເງິນເດືອນກັບຫົວໜ້າຄົນປັດຈຸບັນເປັນເລື່ອງທີ່ເຮັດໄດ້ຂ້ອນຂ້າງຍາກກວ່າ ເພາະຕ້ອງເອົາຜົນງານເຂົ້າແລກ, ຖ້າຈະໃຫ້ເງິນເດືອນຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນເອງກໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າດົນ, ແຕ່ຖ້າລໍບໍ່ໄດ້ກໍ່ປ່ຽນວຽກໃໝ່ໜ້າຈະເຮັດໄດ້ງ່າຍກວ່າ. ເຖິງວ່າການຕັດສິນໃຈປ່ຽນວຽກໃໝ່ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍກວ່າແຕ່ກໍ່ຕ້ອງມີວິທີການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ບໍ່ແມ່ນວ່າພໍເຮົາບອກເຫດຜົນໄປແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະຍອມຮັບເຮົາເຂົ້າເຮັດວຽກພ້ອມກັບເງິນເດືອນໃໝ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍໆ, ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫົວໜ້າຄົນໃໝ່ເກີດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ...
Read More
ບົດຮຽນຕົວຈິງຈາກລູກນ້ອງ ຂຶ້ນເປັນຜູ້ອຳນວຍການ

ບົດຮຽນຕົວຈິງຈາກລູກນ້ອງ ຂຶ້ນເປັນຜູ້ອຳນວຍການ

Business, business management
ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ພັນທະປັນຍາ ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ບີເຄເອັນ ຈຳກັດ ( BKN ) ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນເວລາສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ - ປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານອົງກອນ ຫຼື ...
Read More
Loading...