ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ

ຫຼຽນໄຊໂລຫະກິດ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງຄຽງຄູ່ສັງຄົມລາວ 20 ກວ່າປີ

ປະເທດຊາດມີການພັດທະນາ, ມີການກໍ່ສ້າງຖະໜົນຫົນທາງສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຕຶກອາຄານສູນການຄ້າກໍ່ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼ້າສຸດກໍ່ມີໂຄງການທາງດ່ວນຈາກສູນການຄ້າ ຫາສະຖານີລົດສາຍໃຕ້ນຳ ສົ່ງຜົນໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຕີບໂຕໄປຕາມກັນ. ບໍລິສັດ ຫຼຽນໄຊໂລຫະກິດ ຈຳກັດ ເປັນທຸລະກິດທີ່ນຳເຂົ້າຈຳໜ່າຍເຄື່ອງມືກໍ່ສ້າງ, ມີອຸປະກອນອາໄຫຼ່ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເກືອບວ່າຄົບວົງຈອນ ພິເສດເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍໜຶ່ງດຽວອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືກໍ່ສ້າງຍີ່ຫໍ້ດັງ “ ມາກີຕ້າ ” ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດຈຳໜ່າຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງມາໄດ້ 20 ...
Read More

ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ

+ ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ລັດຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸປະກອບທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ດັດສົມລາຍໄດ້ຢ່າງຍຸຕິທຳ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຜະລິດທຸລະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ, ດຶງດູດການລົງທຶນທາງພາຍໃນ ແລະ ...
Read More

ຂາຍຫຸ້ນ ແລະ ໃບຫຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດມະຫາຊົນ

+ ມາດຕາ 187 ສັນຍາສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດມະຫາຊົນ ສັນຍາສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດມະຫາຊົນ ມີເນື້ອໃນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 86 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຕ້ອງໄດ້ບົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ສະແດງເຖິງຈຸດປະສົງໃນການສະເໜີຂາຍຫຸ້ນຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນຕໍ່ໄປ ດ້ວຍການສະເໜີຂາຍຫຸ້ນຢ່າງເປີດເຜີຍຈະປະຕິບັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ບໍລິສັດມະຫາຊົນໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຊື້ - ຂາຍຫຸ້ນ; ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຊື້ - ຂາຍຫຸ້ນຈະໄດ້ກຳນົດໄວ້ຕ່າງຫາກ. ຂ ...
Read More

ການຍົກເວັ້ນ, ການງົດເກັບພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນ

+ ໝວດທີ 1: ການຍົກເວັ້ນ, ການງົດເກັບພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນ ທາງການທູດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ + ມາດຕາ 50 ( ໃໝ່ ) ການນໍາເຂົ້າເຄື່ອງຂອງ ແລະ ພາຫະນະ ເພື່ອຮັບໃຊ້ທາງການທູດ ...
Read More

ການນໍາເຂົ້າພາຫະນະ ເພື່ອການ ສໍາຫຼວດ – ອອກແບບໂຄງການ

+ ມາດຕາ 44 ( ປັບປຸງ ) ການນໍາເຂົ້າພາຫະນະ ເພື່ອການສໍາຫຼວດ - ອອກແບບໂຄງການ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງນຳເຂົ້າຊົ່ວຄາວພາຫະນະເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດອອກແບບໂຄງການຕາມສັນຍາກັບລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້: ...
Read More

ເປັນຫຍັງຄົນເກັ່ງຫຼາຍຄົນຈຶ່ງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ມີນັກວິທະຍາກອນເຄີຍບັນຍາຍເລື່ອງ Emotional Intelligence EQ ( ຄວາມສະຫຼາດດ້ານອາລົມ ຫຼື ວຸດທິພາວະດ້ານອາລົມ ) ທີ່ຮົງກົງ ເຊິ່ງຈັດໂດຍ Hong Kong General Chamber of Commerce ຮ່ວມກັບ Hongkong Telecom ...
Read More

ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ພາຍໃນ ແລະ ນອກອານາເຂດພາສີ

+ ມາດຕາ 34 ( ປັບປຸງ ) ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງພາຍໃນອານາເຂດພາສີ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທີ່ຕ້ອງປະກອບເອກະສານການເຄື່ອນຍ້າຍ ແມ່ນສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນ, ສິນຄ້າປອດພາສີ, ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງນຳເຂົ້າຕາມນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ສິນຄ້າເຄື່ຶອງຂອງເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນລະບົບສາງ. ຜູ້ແຈ້ງພາສີ ...
Read More

ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ

+ ສະພາບລວມ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຫຼື ອີຢູ ( European Union: EU ) ໃຫ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າແກ່ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ, ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ອານາເຂດພາສີເອກະລາດ ທັງໝົດປະມານ 89 ປະເທດ/ອານາເຂດ. ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າຂອງ ອີຢູ ລະບົບປັດຈຸບັນ ...
Read More

ສະພາບລວມຂອງການ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ

+ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ: ແມ່ນພື້ນທີ່ ຫຼື ເຂດທີ່ຖືກກໍານົດ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນເປັນການສະເພາະເພື່ອສົ່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜູນ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກລວມທັງການໃຫ້ສິດພິເສດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເປັນເຂດທີ່ມີດໍາລັດ ຫຼື ກົດໝາຍບັງຄັບແຕກຕ່າງກັບເຂດອື່ນ ເພື່ອຕ້ອງການໃຫ້ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວມີການພັດທະນາໄວຂຶ້ນຕາມຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້. ຢູ່ ສປປ ລາວ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ກໍານົດໄວ້ວ່າ: ...
Read More

ທິດທາງລວມຂອງການພັດທະນາ ຂພສ ແຕ່ປີ 2011 ຮອດປີ 2020

ທິດທາງລວມຂອງການພັດທະນາ ຂພສ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງໃຫ້ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວໄວຂຶ້ນ, ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສົ່ງເສີມການປະຕິຮູບເສດຖະກິດໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົນໄກການຕະຫຼາດທີ່ມີການດັດສົມຂອງລັດ ຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງປະເທດເຮົາ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍກ້າວກະໂດດຂອງລັດຖະບານ ( ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຂພສ ຕາມກົນໄກຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານນ້ອຍ ...
Read More