ຄໍລໍາຕອບໂຈດກົດໝາຍ

ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຕ້ານການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ

ຫົວຂໍ້: ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນມີບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນມີບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ສຳລັບໃນກໍລະນີນີ້ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຄືແນວໃດ? ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍກັນ ຫຼື ບໍ່ ?. ຕອບ : ສປປ ລາວ ກໍ່ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ປະສົບກັບບັນຫາການຄ້າມະນຸດເຊັ່ນກັນກັບຫຼາຍໆປະເທດໃນພາກພື້ນກໍ່ຄືໃນໂລກ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມເຖິງຈະຢູ່ໃນອັດຕາສ່ວນສູງ ຫຼື ຕ່ຳບັນຫາການຄ້າມະນຸດແມ່ນ ຖືວ່າເປັນບັນຫາທີ່ ສປປ ລາວ ...
Read More

ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ກ່ຽວກັບ​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ

ລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ V ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2003 ແລະປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ໃນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2003 ...
Read More

ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວກັບ​ກົດໝາຍຄອບຄົວ

ເພື່ອນຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ! ທ່ານຄົງຈະຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາມີກົດໝາຍທີ່ສ້າງ, ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍສະບັບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ, ກົດໝາຍທີ່ມີປັບປຸງຄືນໃໝ່ ລວມທັງກົດໝາຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່, ທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ແມ່ນເພື່ອເປັນການດັດປັບສາຍພົວພັນໃນສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສັງຄົມມີຄວາມສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້. ໃນສະບັບນີ້ ຜູ້ຂຽນຈະຂໍຍົກເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວມາອະທິບາຍໃຫ້ເພື່ອນຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ ...
Read More

ຄວາມຮັບຮູ້ໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

ເພື່ອນຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ! ໃນສະບັບນີ້ຜູ້ຂຽນຂໍສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 11/ສພຊ ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2005 ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໂດຍສັງເຂບດັ່ງລຸ່ມນີ້: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດສະບັບນີ້ ປະກອບມີ 10 ພາກ, 7 ໝວດ, ...
Read More

ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງການບໍ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດມີຄືແນວໃດ?

ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງການບໍ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ອີງຕາມມາດຕາ 19 ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 46 /ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ມີດັ່ງນີ້: ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນແລ້ວ ແຕ່ຫາກມີເນື້ອໃນບາງສ່ວນ ...
Read More

ການແຕ່ງດອງ ແລະ ການຢ່າຮ້າງລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງລາວ ກັບຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດແນວໃດ ?.

ອີງຕາມມາດຕາ 47, ຂອງກົດໝາຍຄອບຄົວ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ການແຕ່ງດອງ ລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ແລະ ລະຫວ່າງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດດ້ວຍກັນ ຢູ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. ຄົນຕ່າງປະເທດ, ...
Read More

ການຄ້າມະນຸດຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຄືແນວໃດ? ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍກັນ ຫຼື ບໍ່?.

ກຸ່ມນັກຄ້າມະນຸດຈະເປັນຝ່າຍດຳເນີນການຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການຊອກຫາ, ການໃຫ້ບ່ອນລີ້ຊ່ອນ, ການນຳສົ່ງ ຫຼື ການຮັບເອົາໄປຍັງສະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ ໂດຍທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕົກໃນສະພາວະຈຳຍອມ ແລະ ບໍ່ສາມາດຫຼີກລຽງໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ການກະທຳຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາເທິງນີ້ຕໍ່ເດັກອາຍຸບໍ່ເຖິງ ສິບແປດປີ ກໍ່ຖືວ່າເປັນການຄ້າມະນຸດ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີການຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ການຂົ່ມຂູ່, ການບັງຄັບ ຫຼື ການຜູກມັດດ້ວຍໜີ້ສິນກໍ່ຕາມ ສາເຫດທີ່ຖືວ່າເປັນການຄ້າມະນຸດນັ້ນຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເຖິງສິບແປດປີ ນັ້ນຕາມກົດໝາຍແມ່ນຖືວ່າເປັນເດັກ ...
Read More

ການຄ້າມະນຸດຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຄືແນວໃດ? ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍກັນ ຫຼື ບໍ່?.

ສປປ ລາວ ກໍ່ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ປະສົບກັບບັນຫາການຄ້າມະນຸດເຊັ່ນກັນກັບຫຼາຍໆປະເທດໃນພາກພື້ນກໍ່ຄືໃນໂລກ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມເຖິງຈະຢູ່ໃນອັດຕາສ່ວນສູງ ຫຼື ຕ່ຳບັນຫາການຄ້າມະນຸດແມ່ນຖືວ່າເປັນບັນຫາທີ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເລື່ອງນີ້ເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງໄດ້ວາງມາດຕະການປ້ອງກັນ - ປາບປາມໄວ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ. ສຳລັບການຄ້າມະນຸດ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີການວາງມາດຕະການຫ້າມທຸກຮູບແບບຂອງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ໄດ້ມີການວາງໂທດໃສ່ຜູ້ທີ່ກະທຳ ຄວາມຜິດໃນລະດັບທີ່ສູງສຸດເຖິງຂັ້ນປະຫານຊີວິດ ໂດຍສະເພາະໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ ...
Read More

ການຜະລິດ, ການຄ້າຂາຍ, ເສບ ຫຼື ການມີຢາເສບຕິດໄວ້ຄອບຄອງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຄືແນວໃດ?

ການຜະລິດ, ການຄ້າຂາຍ, ເສບ ຫຼື ການມີຢາເສບຕິດໄວ້ຄອບຄອງສິ່ງເສບຕິດເປັນການກະທໍາຜິດຕໍ່ກົດໝາຍອາຍາ 2005 ມາດຕາ 146 ແລະ ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຕາມແຕ່ລະປະເພດດັ່ງລຸ່ມນີ້: + ປະເພດຝິ່ນ ການຜະລິດ ຫຼື ການມີໄວ້ຄອບຄອງຝິ່ນ ເພື່ອຄ້າຂາຍຈຳນວນຕໍ່າກວ່າ 1 ກິໂລກຣາມ ຈະຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ ...
Read More

ການຜະລິດ, ການຄ້າຂາຍ, ເສບ ຫຼື ການມີຢາເສບຕິດໄວ້ຄອບຄອງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຄືແນວໃດ?

ການຜະລິດ, ການຄ້າຂາຍ, ເສບ ຫຼື ການມີຢາເສບຕິດໄວ້ຄອບຄອງສິ່ງເສບຕິດເປັນການກະທໍາຜິດຕໍ່ກົດໝາຍອາຍາ 2005 ມາດຕາ 146 ແລະ ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຕາມແຕ່ລະປະເພດດັ່ງລຸ່ມນີ້: + ປະເພດເຮໂຣອິນ, ມອກຝິ່ນ ແລະ ໂຄເຄນ. ການຜະລິດ, ການຄ້າຂາຍ ຫຼື ການມີໄວ້ຄອບຄອງປະເພດເຮໂຣອິນ, ມອກຝິ່ນ ...
Read More