ຕະຫຼາດຮຸ້ນ

ຍິ່ງເລີ່ມຕົ້ນສະສົມໄວເທົ່າໃດຍິ່ງຮັ່ງມີກວ່າ

ການສະສົມເງິນມີຫຼາຍທາງເລືອກ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ທາງເລືອກຕົ້ນຕໍຄື: ລາຍໄດ້ - ລາຍຈ່າຍ= ເງິນສະສົມ, ໝາຍຄວາມວ່າເຫຼືອໃຊ້ແລ້ວຈຶ່ງເກັບ ລາຍໄດ້ - ເງິນສະສົມ= ລາຍຈ່າຍ, ໝາຍຄວາມວ່າເຫຼືອເກັບແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້. ຈາກ2ວິທີນີ້ເຫັນວ່າ ວິທີທີ່ຈະສະສົມເງິນໄດ້ເຫັນຜົນທີ່ສຸດແມ່ນວິທີທີ2ນັ້ນກໍຄືລາຍໄດ້ - ເງິນສະສົມ = ລາຍຈ່າຍ ...
Read More

ວົງຈອນແຫ່ງຊີວິດ

ປັດໄຈສຳຄັນໃນການວາງແຜນການເງິນ ແມ່ນອີງໃສ່ຕາມແຕ່ລະ ຊ່ວງອາຍຸ ແລະ ລາຍໄດ້ ຂອງມະນຸດຈາກສະພາບຕົວຈິງ ກຸ່ມຜູ້ມີອາຍຸນ້ອຍ ແລະ ມີລາຍໄດ້ຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນສະສົມຊັບ ມັກນິຍົມເກັບຮັກສາເງິນເພື່ອຊື້ຊັບສິນເຊັ່ນ ບ້ານ, ທີ່ດິນ, ລົດ ໆລໆ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກເຮັດ ໃຫ້ເງິນທີ່ເກັບສ່ວນໃຫຍ່ໝົດໄປກັບການຜ່ອນຊຳລະໜີ້ຈົນບໍ່ສາມາດນຳໄປລົງທຶນໃຫ້ເງິນເກີດດອກ ອອກຜົນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນຈະວາງແຜນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະໃຊ້ຊັບສິນ ...
Read More