ສັງລວມລາຄາສິນຄ້າ 6 ຕະຫຼາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປີຜ່ານມາ

ສະບາຍດີປີໃໝ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ ພາຍຫຼັງທີ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ພັກຜ່ອນນຳຄອບຄົວ, ສັງສັນກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳອື່ນຕາມເງື່ອນໄຂໃຜລາວເຊື່ອແນ່ວ່າໄລຍະມື້ພັກປີໃໝ່ຜ່ານມາຜູ້ອ່ານຫຼາຍຄົນຄົງໄດ້ອອກໄປຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆຕາມແຕ່ລະຕະຫຼາດທີ່ຢູ່ໃຫ້ບ້ານຕົນເອງ ໜັງສືພິມສະບັບນີ້ພວກເຮົາໄດ້ສັງລາວເອົາບັນດາລາຄາສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆໃນຕະຫຼາດຜູ້ອ່ານໄດ້ເຫັນ ແລະ ສົມທຽບວ່າລາຄາສິນຄ້າທີ່ຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ເພື່ອຈະໄດ້ໄປຫາຊື້ບ່ອນທີ່ລາຄາບໍ່ແພງ ໂດຍພວກເຮົາໄດ້ສັງລາວມາຈຳນວນ 6 ຕະຫຼາດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດັ່ງນີ້:
1. ຕະຫຼາດຂົວດິນພາກເຊົ້າ 1: ຜັກຫອມປ້ອມ 10,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົ່ວ 10,000 ກີບ/ກິໂລ, ຫອມລາບ 10,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດຊອມ 6,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດຫໍ່ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຫົວຜັກກາດ 6,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກະລ່ຳປີ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົ້ງ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກຫົມ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກສະຫຼັດ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກແຕງ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຖົ່ວ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກນາວ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຫຼ່ນ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຜັດ 40,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຂືອ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດນາ 8,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກນາງຕູ່ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົວລະພາ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກຫອມເປ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົວລະພາ 3,000 ກີບ/ກິໂລ.
2. ຕະຫຼາດອົດຊີພາກເຊົ້າ: ຜັກຫອມປ້ອມ 10,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົ່ວ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຫອມລາບ 8,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດຊອມ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດຫໍ່ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ຫົວຜັກກາດ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກະລ່ຳປີ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົ້ງ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກຫົມ 2,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກສະຫຼັດ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກແຕງ 2,500 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຖົ່ວ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກນາວ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຫຼ່ນ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຜັດ 40,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຂືອ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດນາ 6,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກນາງຕູ່ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົວລະພາ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກຫອມເປ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົວລະພາ 3,000 ກີບ/ກິໂລ.
3. ຕະຫຼາດໂນນຄໍ້ພາກເຊົ້າ: ຜັກຫອມປ້ອມ 10,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົ່ວ 8,000 ກີບ/ກິໂລ, ຫອມລາບ 10,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດຊອມ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດຫໍ່ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຫົວຜັກກາດ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກະລ່ຳປີ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົ້ງ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກຫົມ 2,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກສະຫຼັດ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກແຕງ 2,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຖົ່ວ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກນາວ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຫຼ່ນ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຜັດ 35,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຂືອ 2,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດນາ 6,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກນາງຕູ່ 2,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົວລະພາ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກຫອມເປ 2,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົວລະພາ 2,500 ກີບ/ກິໂລ.
4. ຕະຫຼາດຄຳສະຫວາດພາກເຊົ້າ: ຜັກຫອມປ້ອມ 8,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົ່ວ 7,000 ກີບ/ກິໂລ, ຫອມລາບ 10,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດຊອມ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດຫໍ່ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຫົວຜັກກາດ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກະລ່ຳປີ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົ້ງ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກຫົມ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກສະຫຼັດ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກແຕງ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຖົ່ວ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກນາວ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຫຼ່ນ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຜັດ 40,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຂືອ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດນາ 6,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກນາງຕູ່ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົວລະພາ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກຫອມເປ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົວລະພາ 3,000 ກີບ/ກິໂລ,
5. ຕະຫຼາດໄຮ່ຄຳພາກເຊົ້າ: ຜັກຫອມປ້ອມ 9,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົ່ວ 7,000 ກີບ/ກິໂລ, ຫອມລາບ 18,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດຊອມ 6,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດຫໍ່ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຫົວຜັກກາດ 6,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກະລ່ຳປີ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົ້ງ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກຫົມ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກສະຫຼັດ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກແຕງ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຖົ່ວ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກນາວ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຫຼ່ນ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຜັດ 40,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຂືອ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດນາ 8,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກນາງຕູ່ 2,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົວລະພາ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກຫອມເປ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົວລະພາ 3,000 ກີບ/ກິໂລ.
6. ຕະຫຼາດທົ່ງຂັນຄຳພາກເຊົ້າ: ຜັກຫອມປ້ອມ 10,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົ່ວ 10,000 ກີບ/ກິໂລ, ຫອມລາບ 10,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດຊອມ 6,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດຫໍ່ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຫົວຜັກກາດ 6,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກະລ່ຳປີ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົ້ງ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກຫົມ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກສະຫຼັດ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກແຕງ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຖົ່ວ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກນາວ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຫຼ່ນ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຜັດ 40,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກເຂືອ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກກາດນາ 8,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກນາງຕູ່ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົວລະພາ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກຫອມເປ 3,000 ກີບ/ກິໂລ, ຜັກບົວລະພາ 3,000 ກີບ/ກິໂລ.
ສ່ວນລາຄາຊີ້ພວກເຮົາໄດ້ສັງລວມມາ 4 ຕະຫຼາດດັ່ງນີ້:
1. ຕະຫຼາດທົ່ງຂັນຄຳພາກເຊົ້າ: ຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ລາຄາ 65,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ງົວປະເພດ 2 ລາຄາ 55,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນຄວາຍປະເພດ 1 ລາຄາ 65,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ຄວາຍປະເພດ 2 ລາຄາ 55,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ລາຄາ 23,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນໝູປະເພດ 2 ລາຄາ 19,000 ກີບ/ກິໂລ.
2. ຕະຫຼາດອົດຊີພາກເຊົ້າ: ຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ລາຄາ 60,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນງົວປະເພດ 2 ລາຄາ 55,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນຄວາຍປະເພດ 1 ລາຄາ 60,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ຄວາຍປະເພດ 2 ລາຄາ 55,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ລາຄາ 20,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນໝູປະເພດ 2 ລາຄາ 19,000 ກີບ/ກິໂລ,
3. ຕະຫຼາດໂນນຄໍ້ພາກເຊົ້າ: ຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ລາຄາ 63,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນງົວປະເພດ 2 ລາຄາ 55,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນຄວາຍປະເພດ 1 ລາຄາ 63,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ຄວາຍປະເພດ 2 ລາຄາ 55,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ລາຄາ 23,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນໝູປະເພດ 2 ລາຄາ 20,000 ກີບ/ກິໂລ,
4. ຕະຫຼາດໂພນຕ້ອງ: ຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ລາຄາ 70,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ງົວປະເພດ 2 ລາຄາ 65,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນ ຄວາຍປະເພດ 1 ລາຄາ 70,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ຄວາຍປະເພດ 2 ລາຄາ 65,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ລາຄາ 30,000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນໝູປະເພດ 2 ລາຄາ 25,000 ກີບ/ກິໂລ.
ລາຄາລວມ 5 ຕະຫຼາດໃນນະຄອນຫຼວງ.
1. ຕະຫຼາດຂົວດິນ: ປານິນ 16,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາດຸກ 15,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາດຸກນາ 60,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາຄໍ່ 50,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາຂາວທຳມະຊາດ 10,000 – 25,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາບຶກ 15,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາເຄິ່ງ 50,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາໜ້າສະລາມ 18,000 ກີບ/ກິໂລ, ປານິນໜອງ 13,000 ກີບ/ກິໂລ.
2. ຕະຫຼາດຫົວຂົວ: ປານິນ 16,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາດຸກ 15,000ກີບ/ກິໂລ, ປາດຸກນາ 60,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາຄໍ່ 50,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາຂາວທຳມະຊາດ 10,000 – 25,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາບຶກ 15,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາເຄິ່ງ 50,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາໜ້າສະລາມ 18,000 ກີບ/ກິໂລ, ປານິນໜອງ 13,000 ກີບ/ກິໂລ. ປາດອກໄມ້ 40,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາເຂັງ 20,000 ກີບ/ກິໂລ.
3. ຕະຫຼາດດົງໝາກຄາຍ: ປານິນ 16,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາດຸກ 15,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາດຸກນາ 55,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາຄໍ່ 50,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາຂາວທຳມະຊາດ 10,000 – 25,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາບຶກ 30,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາເຄິ່ງ 60,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາໜ້າສະລາມ 40,000 ກີບ/ກິໂລ, ປານິນໜອງ 15,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາເຂັງ 25,000 ກີບ/ກິໂລ.
4. ຕະຫຼາດໂພນຕ້ອງ: ປານິນ 18,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາດຸກ 18,000ກີບ/ກິໂລ, ປາດຸກນາ 70,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາຄໍ່ 56,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາຂາວທຳມະຊາດ 15,000 – 25,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາບຶກ 40,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາເຄິ່ງ 70,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາໜ້າສະລາມ 45,000 ກີບ/ກິໂລ, ປານິນໜອງ 15,000 ກີບ/ກິໂລ.
5. ຕະຫຼາດໜອງໜ້ຽວ: ປານິນ 20,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາດຸກ 20,000ກີບ/ກິໂລ, ປາດຸກນາ 70,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາຄໍ່ 60,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາຂາວທຳມະຊາດ 15,000 – 25,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາບຶກ 40,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາເຄິ່ງ 70,000 ກີບ/ກິໂລ, ປາດອກໄມ້ 35,000 ກີບ/ກິໂລ, ປານິນໜອງ 15,000 ກີບ/ກິໂລ.
ລາຄາໝາກໄມ້ 3 ຕະຫຼາດໃນຕະຫຼາດນະຄອນຫຼວງ
1. ຕະຫຼາດນາແຮ່: ໝາກກ້ຽງ 11,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຂາມ 12,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກມ່ວງດິບ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກມັງກອນ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຫຸ່ງສຸກ 6,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກແຕງແຄນຕະລຸບ 7,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກລະກຳ 15,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກແອັບເປິນ 10,000 ກີບ/ກິໂລ ໝາກພິລາ 12,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກລະແຊັງ 26,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກລ໋ອງກ໋ອງ 18,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກລຳໄຍ 17,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກສີດາ 6,500 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກກ້ວຍ 3,000 ກີບ/ຫວີ, ໝາກໂມລາວ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຖົ່ວລຽນ 13,000 ກີບ/ໜ່ວຍ, ໝາກມັງຄຸດ 25,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກນັດ 4,000 ກີບ/ໜ່ວຍ.
2. ຕະຫຼາດອົດຊີພາກເຊົ້າ: ໝາກກ້ຽງ 12,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຂາມ 13,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກມ່ວງດິບ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກມັງກອນ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຫຸ່ງສຸກ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກແຕງແຄນຕະລຸບ 6,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກລະກຳ 15,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກແອັບເປິນ 10,000 ກີບ/ກິໂລ ໝາກພິລາ 12,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກລະແຊັງ 30,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກລ໋ອງກ໋ອງ 15,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່ 6,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກລຳໄຍ 18,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກສີດາ 7,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກກ້ວຍ 4,000 ກີບ/ຫວີ, ໝາກໂມລາວ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຖົ່ວລຽນ 20,000 ກີບ/ໜ່ວຍ, ໝາກມັງຄຸດ 25,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກນັດ 4,000 ກີບ/ໜ່ວຍ.
3. ຕະຫຼາດຂົວດິນພາກເຊົ້າ: ໝາກກ້ຽງ 15,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຂາມ 10,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກມ່ວງດິບ 8,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກມັງກອນ 4,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຫຸ່ງສຸກ 8,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກແຕງແຄນຕະລຸບ 10,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກລະກຳ 18,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກແອັບເປິນ 15,000 ກີບ/ກິໂລ ໝາກພິລາ 13,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກລະແຊັງ 30,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກລ໋ອງກ໋ອງ 15,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກລຳໄຍ 17,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກສີດາ 10,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກກ້ວຍ 5,000 ກີບ/ຫວີ, ໝາກໂມລາວ 5,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກຖົ່ວລຽນ 10,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກມັງຄຸດ 20,000 ກີບ/ກິໂລ, ໝາກນັດ 5,000 ກີບ/ໜ່ວຍ.
[ ໂດຍ: ແສງພະຈັນ ]