ຕະຫຼາດຮຸ້ນ

ການສະສົມເງິນມີຫຼາຍທາງເລືອກ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ທາງເລືອກຕົ້ນຕໍຄື: ລາຍໄດ້ - ລາຍຈ່າຍ= ເງິນສະສົມ, ໝາຍຄວາມວ່າເຫຼືອໃຊ້ແລ້ວຈຶ່ງເກັບ ລາຍໄດ້ - ເງິນສະສົມ= ລາຍຈ່າຍ, ໝາຍຄວາມວ່າເຫຼືອເກັບແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້. ຈາກ2ວິທີນີ້ເຫັນວ່າ ...
ອ່ານຕໍ່

ຍິ່ງເລີ່ມຕົ້ນສະສົມໄວເທົ່າໃດຍິ່ງຮັ່ງມີກວ່າ

ປັດໄຈສຳຄັນໃນການວາງແຜນການເງິນ ແມ່ນອີງໃສ່ຕາມແຕ່ລະ ຊ່ວງອາຍຸ ແລະ ລາຍໄດ້ ຂອງມະນຸດຈາກສະພາບຕົວຈິງ ກຸ່ມຜູ້ມີອາຍຸນ້ອຍ ແລະ ມີລາຍໄດ້ຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນສະສົມຊັບ ມັກນິຍົມເກັບຮັກສາເງິນເພື່ອຊື້ຊັບສິນເຊັ່ນ ບ້ານ, ທີ່ດິນ, ລົດ ໆລໆ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກເຮັດ ...
ອ່ານຕໍ່

ວົງຈອນແຫ່ງຊີວິດ